လူမွဳ အက ်ိ ဳးစီးပြားဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္အက ်ိ ဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
Corporate Social Responsibilities

Corporate Social Responsibilities Activities
(1) Natural Disaster Fund (2) Water Supply Donations (3) Donations to Basic Education Schools (4) Charity Donations (5) DAGON Charity Music Tours (6) Ambulance (7) Bus Stop (8) Nourishment and Refreshment for Students

Corporate Social Responsibilities လူမႈ အက ်ဳ ိး စီးပြားဆိုင္ရာ က႑မ ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ အက ်ဳ ိးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၁) သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ ်ားအတြက္ ရံပံုေငြမ ်ား လွဴ ဒါန္းျခင္း
(၂) ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးသည့္ ေဒသမ ်ားႏွင့္ စာသင္ေက ်ာင္းမ ်ားတြင္ ေရတြင္းေရကန္မ ်ား လွဴ ဒါန္းျခင္း
(၄) ပရဟိတလွဴ ဒါန္းမႈမ ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၅) ဒဂံု ပရဟိတ ေတးဂီတေဖ ်ာ ္ေျဖပဲြ (DAGON Charity Music Tour) မ ်ားႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
(၆) လူနာတင္ယာဥ္ လွဴ ဒါန္းျခင္း
(၇) ယာဥ္ရပ္နား မွတ္တိုင္ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္လွဴ ဒါန္းျခင္း
(၈) အေျခခံပညာေက ်ာင္းမ ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ ်ားတြင္ DAGON Malta Fresh ဒဂံုမုေယာစပါး အားျဖည့္အခ ်ဳိ ရည္ အင္အားျဖည့္ တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ DAGON Fresh Lemon Sparkling ဒဂံု သံပုရာအခ ်ဳ ိရည္ လန္းဆန္း အေမာေျပတိုက္ေကၽြးျခင္း